Rodding Eye Slab


Rodding Eye Slab

Concrete slab surrounding a steel rodding eye.